Functional Decomposition

in

— tags:

Các loại chức năng của phần mềm.

Khi nhìn vào một phần mềm, có thể đang là phần mềm đang có sẵn trên thị trường hoặc một phần mềm mới sắp được xây dựng, các bạn có thể nhìn vào các phần chính là gì.

Ở đây mình sẽ đưa ra 6 phần các bạn nên chú ý:

1. Transaction Management

Có chứa các dữ liệu thời gian -> Đi theo Business Process sẽ có được các Transaction

E.G.:
Order
Payment
Invoice

=> Được thực hiện lúc nào, Master data là gì?

2. Master Data Management

3. Authentication – Authorisation

Các login và phân quyền.

Login bằng cách nào? SSO, Admin tạo account? User tự tạo account?

Authorisation: Phân quyền: User này được làm gì, user kia được làm gì

4. Reporting

  1. Paginated Report: Phải in ra theo template nào đó đã được pre-design trước (Hóa đơn đỏ, Invoice,…)
  2. Analysis Report:
    Operational
    Tactical
    Strategic

5. System Integration

Tương tác với hệ thông khác như thế nào? Các cách integration phổ biến?

6. Background Service

Notification?


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *